>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม72060
แสดงหน้า93635
AdsOne.com
(เข้าชม 709 ครั้ง)
วิสัยทัศน์ (Vision)
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพการเรียนรู้
มุ่งสู่สุขภาพที่ดี
บรรยากาศที่เหมาะสม
ชุมชนมีส่วนร่วม
สร้างคนดีมีคุณธรรม
นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 พันธกิจ (Mission)
 ►ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ►ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดยมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง
 ►ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจดี
 ►จัดบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 ►ส่งเสริม/พัฒนาศูนย์ความรู้เทคโนโลยีชุมชน
 ►สร้างความสัมพันธ์ชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อการพัฒนา

 

 

 



>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน






>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------