>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com

แจ้งผลการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์เครือข่ายดอนยาง

27/12/2012 11:41 เมื่อ 27/12/2012 อ่าน 276
จากการประเมินคัดเลือกครูดีเด่น ของเครือข่ายสถานศึกษาดอนยางเพื่อรับมอบเกียรติบัตร  ของเครือข่ายสถานศึกษาดอนยางในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรับเกียรติบัตรของ สพป.พบ.1 ในวันครูที่ 16 มกราคม 2556 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ที่อยู่ในลำดับสูงสุดของเครือข่ายฯ จำนวน 2 คน  บัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นลงจึงขอประกาศผลการประเมินตามหนังสือที่แนบมานี้  และขอให้ผู้มีรายชื่อเตรียมตัวรับเกียรติบัตรตามวันดังกล่าวข้างต้จากการประเมินคัดเลือกครูดีเด่นของเครือข่ายสถานศึกษาดอนยางเพื่อรับมอบเกียรติบัตร  ของเครือข่ายสถานศึกษาดอนยางในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ร้านอาหารเฒ่าอิ่ม  สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรับเกียรติบัตรของ สพป.พบ.1ในวันครูที่ 16  มกราคม  2556  สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ที่อยู่ในลำดับสูงสุดของเครือข่ายฯ  จำนวน  2  คน  บัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นลงจึงขอประกาศผลการประเมินตามหนังสือที่แนบมานี้  และขอให้ผู้มีรายชื่อเตรียมตัวรับเกียรติบัตรตามวันดังกล่าว
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครูสายผู้สอนดีเด่นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่  2
เครือข่ายที่  2  (ดอนยาง)  ปีการศึกษา  2555
ระดับ ผู้รับรางวัล โรงเรียน
เหรียญทอง นางลัดดาวัลย์  ศรีสุกใส วัดเพรียง
นางวาสนา  องอาจ วัดถิ่นปุรา
นางสุขจินดา  กำแหงหาญ บ้านหนองพลับ
นางจินดา  อยู่สุข บ้านหนองพลับ
นางสาวสมนึก  ชูปานกลีบ วัดเพรียง
เหรียญเงิน นางพรรณวดี  พุ่มพวง วัดเพรียง
นางนิภาพร  เสียงสนั่น วัดหนองไม้เหลือง
นางสาวรชตวรรณ  ศิริรัตน์ บ้านบ่อหบาย
นางศิริรัตน์  สมใจ บ้านดอนยี่กรอก
เหรียญทองแดง นายวรสาร  จุลศักดิ์ บ้านดอนยี่กรอก
นายปรีชา  โกญจนวรรณ บ้านดอนยี่กรอก
นางสาวธนพร เมฆา บ้านดอนยี่กรอก
นางอัญชลี  มุทธากาญจน์ บ้านดอนยี่กรอก
นางบุญเลี่ยม  ดีอยู่ บ้านบ่อหวาย
นางโสภิต  ประพันธ์พจน์ บ้านดอนยาง
นายสุภรณ์  หนองมีทรัพย์ บ้านดอนยาง
นายการุณย์  เหรียญบุบผา บ้านดอนยาง


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------